سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

پاور پوینت / کلاس هفتم / امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور ر

درس بیستم 20 مطالعات اجتماعی

مقطع متوسطه کلاس هفتم

امپراطوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند؟

نوع حکومت

مقام های حکومتی

تقسیمات کشوری

پایتختها سپاه و قدرت نظامی

ابتکارات و نوآوری ها

تعداداسلاید:هفده اسلاید با قالب شکیل و مناسب و قلم درشت تقدیم به دانش آموزان و همه علاقه مندان جوان . جهت یادگیری ،مطالعه شخصی و ارائه در کلاس و کنفرانس ها.

ترکیب تکست،عکس و جدول