سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

4 رکن اصلی و معجزه گر برای هر ارتباط!

4 رکن اصلی در فرایند ارتباط

 

منظور ومعنای فرآیند تولید و باز تولید سیستمی

،تغییر،زایش و جابجایی است.همه آدمها و حتی رسانه

ها هم در بحث اثر گذاری دچار پیشداوری و قضاو تهای

غلط و ناروا هستند.خیال می کنندپیا م هایشان

بیشترین تاثیر را روی مخاطب می گذارد، اما نظر

خواهی ها عکس قضیه را نشان می دهد.

در آثار ارتباط چهار قضیه را مطرح می کنند.برای اینکه

پیام بهتر جذب شود باید این چها ر شرط موجود

باشد:

 

1 - پیام باید به نحوی تنظیم شود که توجه پیامگیر را به

خود جلب کند.

 

یعنی پیام اگر جذابیت نداشته باشد،یا زمینه ذهنی

مخاطب با آن انطباق نداشته باشد،به آن توجه نمی

کند.

مثلاًکسی قصد خرید اتومبیل با رنگ و مارک خاصی

دارد ،در خیابان آن رنگ و مارک را بیشتر از بقیه مواقع

می بیند.

اگر پیامگیر خسته باشد ،پیام را خوب درک

نمی کند.اگر مشغول کاری باشد پیا م را خوب درک

نمی کند.

 

2- پیام باید از نشانه هایی استفاده کند که با تجربه

های مشترک پیامگیر و پیامد هنده مر تبط باشد.

 

اگر پیام دهنده ار نشانه ای استفاده کند که پیام گیر آن

را نمی شناسد،پپام بی تاثیر است.

 

3- پیام باید نیاز های شخص گیرنده را برانگیزد و راهی

برای ارضای آن نشان دهد.

 

4- پیام باید راهی برای ارضاء نیاز ها توصیه کند که با

وضعیت گروهی که پیامگیر در آن عضویت دارد،تناسب

داشته باشد.